Επαγγελματική Εμπειρία

Η επαγγελματική μου εμπειρία αποτελείται από δύο περιόδους: την πρότερη του πανεπιστημίου (βλ. την ενότητα της εργασιακής εμπειρίας) και την περίοδο που βρίσκομαι στο Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών (βλ. την ενότητα της ερευνητικής εμπειρίας).

Παράλληλα με την ερευνητική μου εμπειρία στο Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, έχω συμμετάσχει (πάντα μέσω του Παν/μίου) σε συμβουλευτικά έργα αλλά και σε εκπαίδευση στελεχών σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό μου.